Dla rodziny

“Nigdy nie spotkałam idealnej rodziny, idealnych dzieci czy idealnych rodziców.
Nigdy też nie oczekiwałam, że ich spotkam.”
VIRGINIA SATIR

Klinika to miejsce dla osób, które chcą dotrzeć do przyczyn swoich wątpliwości, niepokojów czy problemów. To miejsce dla jednostki, która chce poprawić jakość swojego życia w różnych jego sferach.

Dla dzieci

Dla rodziców

Dla dzieci

Diagnoza ADHD dzieci i młodzieży

Diagnoza ADHD dzieci i młodzieży

Proces diagnostyczny ADHD w naszej Klinice składa z kilku etapów: Spotkanie nr 1 Na pierwsze spotkanie, podczas którego zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad dotyczący dziecka, zapraszamy rodziców (opiekunów). Jeśli Państwo posiadacie, to warto zabrać ze sobą...

Trening umiejętności społecznych TUS i terapia pedagogiczna

Trening umiejętności społecznych TUS i terapia pedagogiczna

TUS to zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają...

Psychoterapia dzieci od 2,5 do 13 roku życia

Psychoterapia dzieci od 2,5 do 13 roku życia

Psychoterapia jest przeznaczona dla dzieci: buntujących się, odmawiających współpracy, wrogo nastawionych do innych, kłótliwych, przestraszonych, chowających się na uboczu, które przeżyły traumatyczne wydarzenie, mających kłopot ze spaniem, jedzeniem, samotnych, bez...

Psychoterapia dla nastolatków

Psychoterapia dla nastolatków

To indywidualne spotkania dla osób w okresie dorastania, które potrzebują wsparcia w uporządkowaniu własnych myśli, emocji czy działań. Wspólnie ustalamy nad czym będziemy pracować i jakie to przyniesie korzyści w zakresie m.in. samooceny, poczucia sprawstwa czy...

Psychoterapia dla dzieci

Psychoterapia dla dzieci

Towarzyszymy dzieciom w trudnościach z jakimi się mierzą w relacjach: rodzic - dziecko, dziecko - szkoła, dziecko - rówieśnicy. Podczas indywidualnych spotkań wykorzystujemy naturalne metody ekspresji i aktywność dziecka w rozmowie i zabawie. Stwarzamy małemu...

Obserwacja dziecka i rodziny w warunkach naturalnych

Obserwacja dziecka i rodziny w warunkach naturalnych

Obserwacja funkcjonowania dzieci i rodziców w warunkach domowych trwa zazwyczaj 3-4 godziny. Obejmuje obserwację funkcjonowania dzieci i rodziców w warunkach domowych, a także obserwację wzorców komunikowania się i budowania relacji oraz typowych zachowań i...

Grupa rozwojowa dla nastolatków

Grupa rozwojowa dla nastolatków

Praca w tej grupie oparta jest na własnych doświadczeniach uczestników oraz na realnych, wnoszonych przez uczestników, problemach. Głównym założeniem tej grupy jest, by młody człowiek poznał siebie, zrozumiał i skorygował swoje zachowania poprzez aktywne uczestnictwo...

Dla rodziców

Obserwacja dziecka i rodziny w warunkach naturalnych

Obserwacja dziecka i rodziny w warunkach naturalnych

Obserwacja funkcjonowania dzieci i rodziców w warunkach domowych trwa zazwyczaj 3-4 godziny. Obejmuje obserwację funkcjonowania dzieci i rodziców w warunkach domowych, a także obserwację wzorców komunikowania się i budowania relacji oraz typowych zachowań...

Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców

To konsultacje mające na celu wsparcie i pomoc dla rodziców w sytuacjach pojawiających się problemów dotyczących dzieci bądź relacji rodziców z dziećmi, w sytuacjach wątpliwości rodziców co do ich metod wychowawczych bądź wątpliwości wynikających z obaw o zdrowie...

Mediacje rodzinne online

Mediacje rodzinne online

Mediacje rodzinne to taka forma rozwiązywania konfliktów, w której strony maja szansę samodzielnie rozwiązać spór, a pomaga im w tym osoba zwana mediatorem. Mediator ułatwia stronom wzajemną komunikację oraz pomaga nazwać ich potrzeby. Mediacje rodzinne są prowadzone:...

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin obejmuje pracę z całym systemem rodziny nad zmianą. Powodem rozpoczęcia terapii może być problem jednego z członków rodziny, konflikt w rodzinie, choroba członka rodziny, problemy w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi, trudność w przejściu...