Trening umiejętności społecznych TUS i terapia pedagogiczna

TUS to zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych.

TUS przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami w sferze społecznej:

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
 • nieśmiałość, wycofanie,
 • trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
 • impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami,
 • zachowania opozycyjne, buntownicze,
 • nieumiejętność dostosowania się do zasad,
 • uleganie niekorzystnym wpływom,
 • problemy wychowawcze,
  *w tym dla dzieci z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem, ADHD.

Terapia pedagogiczna prowadzona jest, by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka. Terapia ma na celu eliminowanie przyczyn i przejawów niepowodzeń w nauce. Skoncentrowana jest przede wszystkim na usprawnianiu zaburzonych procesów, słabiej rozwijających się funkcji istotnych w opanowywaniu umiejętności szkolnych. Pedagog za pomocą różnorodnych ćwiczeń i odpowiednich pomocy dydaktycznych rozwija m.in. analizę i syntezę słuchową i wzrokową, słuch fonematyczny, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność grafomotoryczną, pamięć, koncentrację uwagi. Podczas zajęć doskonali się także podstawowe umiejętności szkolne: czytanie, pisanie, liczenie. Terapię pedagogiczną prowadzimy się w formie indywidualnej.

Terapia pedagogiczna skierowana jest do:

 • dzieci o nieharmonijnym rozwoju,
 • dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania,
 • dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności:
  – czytania – dysleksja
  – dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia
  – poprawnego pisania – dysortografia
 • dzieci o obniżonej sprawności manualnej,
 • dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni,
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową,
 • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
 • dzieci z zaburzoną lateralizacją,
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).