Zuzanna Borowiak

Jestem psychologiem, ukończyłam studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza (specjalność: psychoterapia zaburzeń klinicznych oraz seksuologia kliniczna). Ponadto jestem psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Moją wiedzę nieustannie poszerzam dzięki uczestnictwu w wielu szkoleniach krótko i długoterminowych, a także ukończeniu studiów podyplomowych (Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii oraz Studium Pedagogiczne dla Psychologów). Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa, a swoją pracę poddaje superwizji.

Doświadczenie i kwalifikacje

Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam w takich placówkach jak m.in.: Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla osób dorosłych z MPD, Komitet Ochrony Praw Dziecka, placówki edukacyjne (przedszkole terapeutyczne, szkoła podstawowa). Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającą różnorodne trudności rozwojowe, takie jak autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera, afazja, nadpobudliwość psychoruchowa, dysleksja. W gabinecie pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz młodymi dorosłymi, a także udzielam konsultacji rodzicielskich. W klinice prowadzę również grupy treningu umiejętności społecznych. Swoją pracę opieram na poznawaniu szerokiego kontekstu rodzinnego oraz społecznego zgłaszającej się osoby. Dzięki temu możliwe jest swoiste zindywidualizowanie działań i tworzenie terapii „szytej na miarę”. Bardzo ważne jest dla mnie towarzyszenie w odkrywaniu i wzmacnianiu zasobów, wspieraniu w sytuacjach trudnych i rozwiązywaniu problemów.

Pracuję w obszarach:

  • Trudności relacyjnych
  • Trudności komunikacyjnych
  • Zaburzeń nastroju
  • Zaburzeń zachowania
  • Obniżonej motywacji do działania
  • Obniżonej samooceny
  • Sytuacji kryzysowych