Dla nauczycieli

Superwizje zespołu

Są bardzo dobrą metodą wzmacniającą autorefleksję zespołu oraz indywidualną. Pozwalają również szybko uczyć się na bazie doświadczeń całego zespołu, są płaszczyzną wymiany informacji, sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych czy radzenia sobie z wyzwaniami w pracy nauczycieli. Superwizje są elementem ochrony zespołu nauczycielskiego przed wypaleniem zawodowym.

Warsztaty tematyczne

Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy ważnej dla nauczycieli, która dotyczy prawidłowości rozwojowych i ich przejawów dla funkcjonowania uczniów w różnym wieku. Warsztaty dostarczają również wiedzy i umiejętności prowadzenia pracy z grupami uczniów. Pozwalają wzmocnić te umiejętności, które najbardziej są potrzebne danemu zespołowi lub nauczycielowi.

Przykładowe tematy warsztatów dla nauczycieli:

  • Radzenie sobie z uczniami neuroatypowymi?
  • Jak rozmawiać z klasą o trudnych sytuacjach
  • Jak rozmawiać z rodzicami uczniów?
  • Jak być wychowawcą klasy?
  • Co o rozwoju dziecka szkolnego powinien wiedzieć nauczyciel?
  • Jak rozumieć agresję wśród uczniów?

Interwencje w sytuacjach kryzysowych

Interwencje mogą przyjąć różną formę w zależności od charakteru sytuacji. Czasami najbardziej efektywną formą pomocy są konsultacje umożliwiające zobaczenie problemu z różnych perspektyw i znalezienie odpowiedniego sposobu radzenia sobie z sytuacją. Interwencje mogą również przyjąć formę spotkań i mediacji z wszystkimi zaangażowanymi w sytuację stronami. Przygotowujemy programy działań zawierające konsultacje indywidualne lub grupowe, webinary, mediacje, spotkania z rodzicami uczniów, pracę z kadrą nauczycielską.

Wykłady dla rad pedagogicznych

Wykłady mogą dotyczyć różnej tematyki, dostarczając wiedzy ważnej dla prowadzenia pracy z uczniami. Wykłady trwają 1,5 godziny, uwzględniamy czas na pytania oraz dyskusję.

Przykładowe tematy:

  • Wypalenie rodzicielskie.
  • Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli.
  • O różnych wzorcach osobowościowych oraz ich konsekwencji dla pracy w roli nauczyciela.
  • Style pracy oraz ich wpływ na efektywność